DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Seznam alergenů
Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

 

 

NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ PROJEKTU OVOCE  a MLÉKO DO ŠKOL

Projekt se vztahuje na všechny žáky základní školy od 1.třídy až do 9.třídy, které do projektu přihlásí škola prostřednictvím žadatele schváleného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).
Ovoce,zeleninu,mléko a mléčné výrobky, dostávají děti této skupiny zcela zdarma.

Podpora je poskytována na tyto produkty:

* čerstvé ovoce a zeleninu, popř. balené čerstvé ovoce a

zeleninu, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

* balené ovocné a zeleninové šťávy, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
* neochucené čerstvé nebo trvanlivé mléko
* neochucené jogurty, sýry

Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu produktů dodávaných do každé školy, s níž má dodavatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů v průběhu příslušného školního roku.

Naše škola se v tomto školním roce zapojila do projektu Ovoce do škol s firmou ovocentrum Valašské Meziřičí

Pokud děti dostanou ovoce či zeleninu zabalenou v krabičce, na tácku či v sáčku, na etiketě bude vždy uvedeno datum balení. Dostávají i bio jogurty,čerstvé mléko a sýry na všech výrobcích je uvedeno datum spotřeby.

Jsme rádi, že i naše škola může podpořit tento úspěšný projekt.

 

Proč právě školní jídelna? 

Když nastoupí dítě na základní školu, je to začátek něčeho nového.
Rodiče i žáka čeká spousta nových informací,spousta rozhodování a nejistoty. Pokud se rozhodujete jak zajistit stravování Vašeho dítěte,
které navštěvuje školu v Sedlištích, ať již v první třídě nebo kdykoli během školní docházky,pak zvolte s klidným svědomím školní jídelnu.

Několik důvodů,proč se stravovat ve školní jídelně:

- skladba jídelníčku - snažíme se poskytovat zdravé a optimálně vyvážené stravování s ohledem na denní  doporučené dávky potravin dle výživových norem

- používané potraviny - ve školním stravování používáme čerstvé a kvalitní suroviny od ověřených dodavatelů

- zdravé přílohy - podáváme zeleninové oblohy,saláty, ovoce, tvarohové nebo cereální tyčinky…

- pitný režim - v rámci stravování je zajištěn pitný režim dítěte, denně je k dispozici slazený a neslazený  nápoj,nebo různé druhy džusů, mléčné koktejly

- pokrmy jsou upravovány moderní technologií, což umožňuje vaření s velkou úsporou tuků, 
  zachovávání vitamínů a minerálů

- nepravidelné stravování - umožňujeme stravování dětem dle potřeby i nepravidelně,
  pouze v určené dny (dle požadavku rodičů)

- výhodná cena - děti hradí pouze náklady na potraviny, ostatní výdaje (energie,mzdy zaměstnanců) jsou hrazeny z provozních prostředků a ze státního rozpočtu

 
Stravování v době nemoci, o prázdninách a ve dnech ředitelského volna
 
Podle §119 školského zákona a §117 odst. 1 písm. b) a c) se školní stravování uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole a ve školském zařízení! Proto v době prázdnin, ředitelského volna a jiné nepřítomnosti ve škole nemá dítě nárok na zlevněné (dotované) "školní stravování", které je vázáno na školní vyučování (zákon 561/2004 Sb. §119 - školský zákon a vyhl. 107/2005 O školním stravování), obědy budou na tyto dny automaticky odhlášeny.
V době nemoci je možno první den odebrat oběd do jídlonosiče, další dny odhlásit a zakoupit si v případě zájmu oběd za plnou cenu 55,-kč.
 
 
 
 
Školní jídelna zajišťuje obědy pro děti MŠ a ZŠ.
 
E-mail: jidelnasedliste@seznam.cz
telefon: 595 532 780, 730 512 389
 

Upozornění pro rodiče !

Počínaje lednem 2012 začneme účtovat náklady na neodhlášené obědy, jak je uvedeno na přihlášce ke stravování a v provozním řádu ŠJ.
Proto opakovaně upozorňuji na nutnost odhlášení stravy v době nemoci nebo plánované nepřítomnosti.
Neodhlášený oběd se posuzuje jako neoprávněné čerpání státních dotací a je nutno doúčtovat režijní náklady na jeho uvaření ve výši 25,- Kč.
Za odhlášení stravy není zodpovědný učitel, ale rodiče dítěte.

Radsj.pdf

Informace k provozu školní jídelny a úhradě stravování

Pro účast na stravování je zapotřebí mít řádně vyplněnou přihlášku, která bude platná po celou školní docházku žáka. Formuláře jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny. 

Výdej do jídlonosičů

10.30 – 11.00hod

 

Pravidla pro výdej stravy do jídlonosičů.

1.    Strávník si donese čistý jídlonosič ráno nebo v době, určené pro odběr do jídlonosičů

2.    Bude mít krabičku na salát, popřípadě jiný doplněk oběda. Pokud  nebude mít připravené  nádobí, chápeme to tak, že o přídavek nemá zájem.

3.    Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle § 26 zákona č. 258/2000 o ochraně  veřejného  zdraví je osoba povinna zajistit aby předměty běžného užívání za obvyklých  nebo  běžně  nepředvídatelných  podmínek  nezpůsobily  poškození  zdraví fyzických osob nebo nepříznivé ovlivnění  potraviny nebo pokrmu. Nedoporučujeme také používat hliníkové nosiče. Jídelna nádoby neposkytuje!

4.    Zařízení školního stravování zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 min od jejího vydání do jídlonosiče.

5.    Dle vnitřního systému HACCP má být oběd spotřebován do 4 hod po naplnění.


Úhrada stravování


Mateřská škola   oběd        přesnídávka   svačina       celkem

               3 – 6 let  15,00 Kč          7,00 Kč      7,00 Kč        29,00
                     7 let  21,00 Kč          7,00 Kč      7,00 Kč        35,00


Základní škola    změna    od 1.9.2013

oběd

 7 – 10 let          18,00 Kč
       21,00 Kč
11 – 14 let          21,00 Kč     24,00 Kč
15 a více let       26,00 Kč     30,00 Kč
dospělí               26,00 Kč     30,00 Kč
režijní náklady   25,00 Kč      25,00 Kč

Zařazování žáků – strávníků do věkových skupin je dle vyhlášky 107/2005 a to podle věku dosaženého k datu 31.8. daného školního roku.
  


  
  • odhlašování obědů - v případě nepřítomnosti dítěte se obědy odhlašují nejpozději do 14:00 hod. předešlého dne na www.strava.cz,ve vyjímečných případech náhlého onemocnění do 6.00hod pouze na tel. čísle 595 532 780 nebo emailem jidelnasedliste@seznam.cz                                                                  
  • Pokud nepřítomnost dítěte nadále trvá i po datu, do kterého byla strava odhlášena, je nezbytné o této skutečnosti vedoucí ŠJ informovat nejpozději den předem, to platí i v opačném případě, kdy dítě nastoupí do školy nebo MŠ dříve než v den, do kterého byla původně provedena odhláška.
  • pokud dítě náhle onemocní, lze první den nemoci odebrat zaplacenou stravu v ceně potravin, následující dny nemoci musí být strava odhlášena
 
Řád školní jídelny je k dispozici v jídelně školy, případné dotazy rodičů k organizaci a průběhu stravování budou zodpovězeny na uvedném telefonním čísle, případně ústně při osobním jednání.