DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace rodičům

1. Škola je otevřena pro vstup žáků od 7.35 hod. Žák je povinen účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Na vyučovací hodiny přichází včas, aby si stačil připravit potřebné pomůcky před jejich začátkem.

2. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvají rodiče ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů. Toto je nutno učinit nejpozději do dvou dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze také telefonicky. Předem známou nepřítomnost je nutno omluvit ještě před jejím započetím. Dva dny omlouvá třídní učitel, týden ředitel školy - písemná žádost. V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu nepřítomnosti žáka lékařské potvrzení. Není vhodné omlouvat žáka z odpoledního vyučování   z důvodu nákupů nebo jiných nezávažných důvodů.

3. Žák nenosí do školy neodůvodněné peníze, cenné předměty, hračky - pokud je nepotřebuje k výuce.

4. Rodiče mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů na předem domluvených schůzkách. Není vhodné narušovat v této  souvislosti vyučování. Rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitele školy. Není vhodné problémy řešit anonymně, telefonicky nebo písemně v žákovské knížce nebo sešitě.

5. V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě. Pokud je to na přání rodičů, musí to písemně doložit. Případnou změnu zdravotní pojišťovny jsou rodiče povinni ihned nahlásit třídní učitelce.

6. Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování. Nošení, držení distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholu a kouření, je žákům školy zakázáno.

7. Rodiče dbají na to, aby jejich děti chodily do školy vhodně upraveny ( nevýstřední oblečení, vhodná úprava zevnějšku).

8. Žák má právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, vše udržuje v pořádku a věci nepoškozuje. Svévolně poškozený majetek rodiče uhradí.

9. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opustí školu ihned po vyučování. Žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, pokud nechodí do školní družiny, opustí školu po obědě. Před zahájením kroužků  pobývají žáci před školou, po skončení jdou domů.

10. Rodiče zajistí svým dětem vhodné podmínky pro domácí přípravu a průběžně je kontrolují.