DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
   

Jubilejní Masarykova základní škola Sedliště,

739 36 Sedliště 203

 

 

 

 

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

ze dne 15. 5. 2019 pro školní rok 2019/ 2020.

 

Do mateřské školy byly přijaty děti, kterým bylo přiděleno níže napsané registrační číslo a jejichž zákonní zástupci splnili všechna kritéria.

 

Jsou to tato registrační čísla:       

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

25

26

27

28

29

 

 

                                                     

 

 

 

……………………...                                                                     …………………………..

Mgr. Renata Kupčová                                                                         Mgr. David Hubeňák

 vedoucí učitelka MŠ                                                                                ředitel školy

 

Informace pro rodiče

Chystáme se do první třídy.pdf


Dobrý den :-)

Dostala se mi do ruky pěkná příručka pro rodiče budoucích prvňáčků. Je plná zajímavých a užitečných věcí, zejména takových, které by dítě mělo zvládnout před nástupem do první třídy.

Pokud máte zájem dozvědět se něco víc, stačí rozkliknout odkaz. 

Renata Kupčová

 

 


 

 

 

POPRVÉ DO ŠKOLKY…..

 

E- mail : ms.sedliste@seznam.cz

Internetové stránky MŠ : www.skolasedliste.wbs.cz

Fotky z akcí v MŠ :  www.anach.rajce.net

 

Telefon: třída Sluníčka: 730 512 390

Telefon: třída Včelky: 604 522 050

Telefon: třída Delfínci: 730 512 391 - předškoláci

Telefon ZŠ: 558 658 123

 

Dítě pro pobyt v mateřské škole potřebuje:

-     Pohodlné oblečení – ve třídě je stále udržovaná teplota okolo 22°C, proto není třeba dávat dětem teplé mikiny nebo punčocháče pod kalhoty.

-     Přezůvky – nejlépe klasické dětské papuče.

-     Oblečení pro pobyt venku – z hygienických důvodu je nutné! Děti by měly mít vhodné oblečení na pobyt venku dle aktuálního stavu počasí.

-     Náhradní oblečení – děti by měly mít ve školce rezervní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, tričko, …)

-     Pyžamo – pro odpolední odpočinek potřebuje dítě vlastní pyžamko s poutkem na každém dílu na pověšení

-      Hrníček – pro zajištění pitného režimu má každé dítě svůj vlastní hrníček, který se snadno pozná a používá ho během dne.

-     Hřeben – nutno označit a opatřit šňůrkou pro zavěšení.

-     Pokud dítě půjde domů  po obědě, donese si na odpolední svačinu podepsanou krabičku.

Osobní věci dětí je nutné označit!

 

Pokyny pro rodiče:

STRAVOVÁNÍ V MŠ

Odhlášení i přihlášení dítěte ze stravování – je nutno hlásit přímo vedoucí školní jídelny nejpozději do 6,00 hodin na tel. číslo: 730 512 389 nebo E-mailem - jidelnasedliste@seznam.cz 

 Pokud dítě onemocní a nestihnete jej odhlásit do 6,00 hodin, je možno po předchozí domluvě první den stravu odebrat do jídlonosiče. Další dny nemoci to již možné není.

Výdej do jídlonosičů 1. den nepřítomnosti dítěte je v MŠ od 11. do 11. 30 hodin.


DŮLEŽITÉ

Odhlášení i přihlášení dítěte MŠ – je nutno hlásit do 8,00 hodin osobně nebo na výše uvedená telefonní čísla nebo email : ms.sedliste@seznam.cz

Příchod dětí do MŠ:  do 8°° hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: v době od 11,45. – 12.00°° hodin


             JINÉ 

              Důležité informace pro rodiče (vybíraní stravného, školného, akce dětí…) – budou vyvěšeny na nástěnce.

 

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni nahlásit každou zdravotní změnu dítěte, do MŠ patří jen zdravé děti.

 Konzultace nejasného je možná kdykoliv po telefonické domluvě v MŠ.


                

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

 


Pro děti, které do konce srpna daného kalendářního roku dosáhnou 5 let, je pak od 1. září tohoto roku předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.


Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.


Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května daného roku. Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, po dobu 4 souvislých hodin denně,začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte

 -individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 


Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.   vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole; vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky;

zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky


 

Všechny informace na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani
 

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Třída Sluníčka- 730 512 390

Třída Delfínci - 730 512 391

Třída Včelky  - 604 522 050

Školní jídelna - 730 512 389


 Informace ke stravování naleznete nyní v sekci Školní jídelna.

K odhlášení ze stravování můžete použít  e-mail jidelna sedliste@seznam.cz  nebo telefonní číslo 730 512 389