DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Při výběru střední školy pro vaše dítě můžete využít také web www.infoabsolvent.cz , bližší informace k tomuto webu naleznete v sekci Žákům.


 

Přijímací řízení ve školním roce 2018/19

 

-          Přijímací řízení SŠ – hodnocení uchazečů      

-          Hodnocení přijímacího řízení se nově skládá ze 4 částí:

-          hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

-          výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (centrální testy)

-          výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena (nepovinná, v praxi málo využívaná)

-          případně dalších skutečností (soutěže, olympiády, atd.)

 

Jednotná zkouška

•       povinná přijímací zkouška se koná z Českého jazyka a Matematiky

•       test z Českého jazyka trvá 60 minut, z Matematiky 70 minut

•       ověřovány budou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy)

•       uchazeč má možnost jednotnou zkoušku konat dvakrát – započte se mu lepší výsledek

•       v prvním termínu uchazeč koná jednotnou zkoušku ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě, v druhém termínu ve škole uvedené na 2. místě (v případě Gymnázia se sportovní přípravou koná uchazeč jednotnou zkoušku tam)

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019:

 

4leté obory vzdělání:         1. termín: 12. dubna 2019 (pátek)

                                       2. termín: 15. dubna 2019 (pondělí)

6letá a 8letá gymnázia:    1. termín: 16. dubna 2019 (úterý)

                                      2. termín: 17. dubna 2019 (středa)

náhradní termín je stanoven pro všechny obory vzdělání jednotně:

                                      1. termín: 13. května 2019 (pondělí)

                                      2. termín: 14. května 2019 (úterý)

 

Přijímací řízení 2019– další informace

 

•       termín pro podání přihlášek do oborů vzdělání bez talentové zkoušky je nově stanoven na 1. března (nově ve všech formách)

•       jednotná zkouška se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % (v oboru Gymnázium se sportovní přípravou 40 %)

•       mění se termín pro přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky – nově se konají od 12. do 28. dubna

•       nový vzor přihlášky – nově se uvádí rodné číslo uchazeče (v případě, že se hlásí do oboru vzdělání s jednotnou zkouškou), skupina a kategorie podpůrných opatření, prohlášení ano/ne o konání jednotné zkoušky ve škole (vyplňuje se pouze v případě podání přihlášky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou)

•       nový vzor zápisového lístku (doplnění o školní rok)

 

Přijímací řízení 2019– co se nemění?

 

•       možnost podání v 1. kole přijímacího řízení 2 přihlášek do oborů vzdělání bez talentových zkoušek + dalších 2 přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

•       v dalších kolech není počet přihlášek omezen

•       vyhlášení výsledků přijímacího řízení: přijatí pouze zveřejněním, nepřijatí zasláním písemného rozhodnutí

•       potvrzení zájmu o studium ve škole odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí

•       možnost uplatnit zápisový lístek pouze jednou

•       možnost vzít zápisový lístek zpět pouze ve dvou případech: úspěšné odvolání a uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou

•       vydávání zápisového lístku ZŠ nebo KÚ

•       ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (např. test studijních předpokladů)

•       ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetí

•       pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení

•       možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

•       odvolání vyřizuje v první fázi ředitel SŠ (možnost autoremedury), poté KÚ

 

Přijímací řízení 2018/2019 – základní termíny

 

•       do 31. října 2018: vyhlášení 1. kola do oborů s talentovou zkouškou

•       do 30. listopadu 2018 odevzdání přihlášek do 1. kola oborů s talentovou zk.

•       od 2. do 15. ledna 2019: talentové zkoušky do oborů SŠ

•       od 2. ledna do 15. února 2019: talentové zkoušky do oboru Gymnázium se SP

•       od 15. do 31. ledna 2019: talentové zkoušky v konzervatořích

•       do 31. ledna 2019: vyhlášení kritérií přijímacího řízení do oborů bez talent. zk.

•       do 1. března 2019: odevzdání přihlášek uchazečů středním školám

•       od 12. do 28. dubna 2019: konání jednotných testů

•       13. a 14. května 2019: konání jednotných testů v náhradním termínu

 

Přijímací řízení 2018/2019 – další informace

 

•       na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

•       na stránkách Centra:

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2017-1404035005.html

•       na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:

http://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530

www.atlasskolstvi.cz 

Aktuální informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

 1. Přihlášky odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1 . 3. 2019.
 2. K přihlášce možno přiložit ověřenou kopii diplomů z olympiád, doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (rovněž ověřené kopie) apod. – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
 3. Zápisový lístek – zatím uschovejte – použijete až po přijetí na SŠ – duben 2019.
 4. V případě ztráty zápisového lístku je nutné o vydání dalšího požádat písemně spolu s čestným prohlášením – bližší informace u výchovné poradkyně (V případě, že na naší škole dojdou formuláře – je jich omezený počet – další lístky vydává krajský úřad.)
 5. Zápisový lístek slouží k potvrzení přijetí Vašeho dítěte na danou SŠ – musí se odevzdat do 10 dnů.
 6. Zápisový lístek se nedá vzít zpátky, výjimku tvoří pouze případ po odvolání. Dostal-li se žák na školu po odvolacím řízení, je možné zápisový lístek vzít ze střední školy a podat na druhou školu.

Co dělat v případě nepřijetí na SŠ?

 • počkat na písemné rozhodnutí ředitele střední školy,
 • můžete podat odvolání (popř. Vám poradí na dané SŠ),
 • odvolání se podává do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí,
  • pokud se dítě nedostalo na žádnou SŠ:
 • účastníte se dalšího přijímacího řízení, jehož kola budou vyhlášena během května – nutno sledovat webové stránky jednotlivých SŠ (popř. telefonické ověření),
 • v tomto kole je možné podat neomezený počet přihlášek,
 • zajistit přihlášku, vyplnit a dát třídnímu učiteli k vyplnění,
 • na každou přihlášku vyplníte pouze jednu střední školu.
 • Pozn.: i pokud jste podali odvolání a Vaše dítě se nedostalo na žádnou SŠ, doporučuji, abyste si podali další přihlášku(y), neboť odvolací řízení trvá delší dobu.